WAK

WAK EXTRA01-2010 W³oski ciê¿ki kr±¿ownik ZARA

W³oski ciê¿ki kr±¿ownik ZARA - Image 1
©kála: 1:200
Výrobca: WAK
Kód produktu: WAKEXTRA01-2010
Aktuálna dostupnos»: dostupný!
Predpokladaný dátum odoslania: ¹tvrtok, 23.1.2020
Viac informácií na tému dostupnosti a dáta doruèenia
€16.76 alebo 10900 bod.

Obsahuje 8.00% DPH

Základné informácie

VýrobcaWAK
Kód produktuWAKEXTRA01-2010
Hmotnos»:0.20 kg
©kála1:200
Pridané do katalógu:15.6.2010
TagyItalian-cruiser-Zara

Stopieñ trudno¶ci: 4/5
Ilo¶æ czê¶ci: brak danych
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 26
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 65

Model w³oskiego ciê¿kiego kr±¿ownika w malowaniu z okresu walk na Morzu ¦ródziemnym (1941r. - bitwa o przyl±dek Matapan). Du¿y (92 cm) i atrakcyjny model. Model zawiera tak¿e instrukcjê w jêzyku angielskim.

autor: R. Cholewiak

Chyba v popise? Problém nahláste
Názory na¹ich klientov
Prida» svoj názor na: W³oski ciê¿ki kr±¿ownik ZARA
Predpokladaný dátum doruèenia objednávky na území krajiny: SLOVAKIA
po¹tové smerovacie èíslo:
zmeni» nastavenie predvolenej adresy

¹tvrtok, 23.1.2020

GLS - Przesy³ka kurierska


Predpokladaná doba doruèenia:
utorok, 28.1.2020

UPS - Przesy³ka kurierska


Predpokladaná doba doruèenia:
utorok, 28.1.2020

DHL - Przesy³ka kurierska


Predpokladaná doba doruèenia:
utorok, 28.1.2020

Poµská po¹ta - doporuèený list


Predpokladaná doba doruèenia:
streda, 29.1.2020

Skontrolova» cenník dopravyKeï máme produkt na stránkach oznaèený ako dostupný, znamená to, ¾e ho máme na stave?
Väè¹inou áno, ale to, èi objednávku odo¹leme e¹te v ten istý deò zále¾í e¹te od mnohých iných faktorov, preto ne¾ skladové zásoby sú dôle¾ité informácie o predpokladanom dátume odoslaní objednávky, a ten zobrazuje vy¹¹ie uvedená tabuµka, ktorá zohµadòuje nielen stav skladových zásob, ale aj rezervácie tovaru na iné objednávky, harmonogramy dodania, hodiny odberu zásielok kuriérmi a mnoho ïal¹ieho.

Aká je ¹anca, ¾e produkt bude skutoène odoslaný v termíne? Zobrazi» viac informácií a ¹tatistík na tému dodr¾iavania termínov realizácie objednávok

Pridané do katalógu: 15.6.2010
Aktuálna dostupnos»: dostupný!
  • produkt dostupný
  • produkt nedostupný
  • Produkt dostupný na objednávku
  • dodanie tovaru
  • nie je
  • 1 ks
  • 2 ks
  • 3-5 ks
  • 6-10 ks
  • pozri vy¹¹ie 10 ks
Mô¾eme zohna» produkt, ktorý na stránkach nie je alebo keï je nedostupný?
Eventuálne doplnky

©kála: 1:200
Výrobca: WAK
Kód produktu: WAK-LAS10E1
Dostupnos»: dostupný!

€10.71 alebo 7000 bod.

©kála: 1:200
Výrobca: WAK
Kód produktu: WAK-LUF012
Dostupnos»: dostupný!

€12.69 alebo 8300 bod.

Výrobca: Profile Morskie
Kód produktu: PME-YPS-2
Dostupnos»: dostupný!

€9.26 alebo 6000 bod.